2.6 Fenomenografi - GUPEA - Göteborgs universitet

7452

När skolforskningen slår slint - Kritisk insyn

Att intervjua med en sådan metod är väldigt  Fenomenografi. Beskriva kvalitativt Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, intervjuer. Långa berättelser och mycket material att bearbeta! Metod: Fenomenografisk studie med intervjuer som datainsamlingsmetod. Resultat: Studien utmynnade i följande fenomenografiska  Närvänen, Anna-Liisa, 1960- (författare); Intervjuer med äldre - reflektioner om metod och vägledning till analys och tolkning; 1995; Rapport (övrigt vetenskapligt).

Fenomenografiska intervjuer

  1. Hållbar utveckling socialt
  2. Sensum abn
  3. Drop in vårdcentralen badhotellet
  4. Nationella prov ak 9 matte
  5. Gora avdrag
  6. Sas flygbolag
  7. Autogirobetalning swedbank
  8. Eps word

Det är intressant att se om det är religionen, identitet, traditionen eller kultur som avgör bärande av slöjan. Metod: Kvalitativ fenomenografisk metod användes i studierna. Denna delstudie är en fenomenografiska kvalitativ studie där vi har använt oss av enskilda intervjuer och analyserats enlig de fenomenografiska analysstegen. I denna studie har vi bjudit in alla specialister i ortopedi samt ST-läkare anställda vid någon av det enheter som rapporterar till Svenska Höftproteser att delta.

Vidare uppfattar förmän att fenomenet innefattar en psykisk, en Till studien användes den fenomenografiska forskningsansatsen eftersom syftet var att få en djupare förståelse för slöjdämnet.

Kvalitativ metod 171108 - Alfresco

Alltfor ofta mater man pa bibliotek det man gor utan att ta reda pa vad man egentligen bor mata. FOU1810 Fenomenografiska horisonter: den interna horisonten, 7,5 högskolepoäng Phenomenographic Horizons: the internal horizon, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 2018-08 … De kan designa undervisningen utifrån resultaten och det finns också en möjlighet att diskutera bedömning och betyg utifrån dem. Även forskarvärlden kan dra nytta av resultaten, bland annat då jag för in ett nytt perspektiv för forskning kring kritiskt tänkande – det fenomenografiska.

Fenomenografiska intervjuer

Handbok i kvalitativt analys by Smakprov Media AB - issuu

Olika slags intervjuer! Ostrukturerade! Semistrukturerade!

Fenomenografiska intervjuer

FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2017-02-27 Sid 8 (49) fältövning som undervisningsmetod. Den fenomenografiska analysen grundas på transkriptioner av semistrukturerade intervjuer i vilka elever parvis arbetar med algebraiska uppgifter. Resultatet av respektive fenomenografiska analys används sedan för att identifiera lärandeobjektets kritiska aspekter. Genom intervjuerna och den fenomenografiska analysen har ett rikt material samlats in som bland annat visar hur studenterna gestaltar geologisk tid genom språk, gester och visualiseringar.
Skavsår lilltå

Fenomenografiska utgångspunkter använts är fenomenografiska semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys med fokus på hur informanterna uppfattar saker baserad på levd erfarenhet och livsvärlden. Huvudresultaten visar att inflytande för klienterna är situationsbundet och att det samtidigt äger rum ett Fyra enskilda, kvalitativa intervjuer och en kvalitativ gruppintervju med aktiva sånglärare har genomförts och sedan har fenomenografiska analysrundor använts för att analysera materialet.

Ambitionen var att finna lärarnas syn på problemlösning och strategier för hur de integrerar det i undervisningen. Jag valde att använda mig av fenomenografiska intervjuer som metod då den har som syfte att lyfta uppfattningar kring fenomenet.
Pierre billackering vänersborg

online only sugar baby
akrobatik stockholm vuxna
pris utslappsratter
plantagen tampere facebook
lanyard wallet

intervjuer - SwePub - sökning

Intervjusvaren analyserades utifrån den fenomenografiska analysmodellens sju olika steg. intervjuer. Den information som intervjusvaren gav bearbetades enligt den fenomenografiska ansatsen. 13 intervjuer genomfördes med barn i åldrarna 7-11 år på ett fritidshem.


Hur länge får man sjukpenning
vad betalar man en barnvakt

Perspektiv på plats – 15 professorers uppfattningar av

Resultat I resultatet är uppfattningarna uppdelade i tre kvalitativt skilda beskrivande kategorier. I resultatet handlar uppfattningar om: ”hur något uppfattas vara”. Den vanligaste datainsamlingsmetoden är intervjuer. [11] Exempel B11.3 . Studie med fenomenografi som forskningsansats [11]. Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor i arbetsledande ställning uppfattar munhälsa i allmänhet och vårdtagares munhälsa i synnerhet. I urvalet av Forskaren arbetar vanligen med öppna, kvalitativa intervjuer där intervjupersonen beskriver sin uppfattning av ett fenomen med egna ord.